پایداری در سیستمهای کنترل شبکه

در این مقاله ابتدا با بیان ساختار سیستمهای کنترل شبکه ، اثرات شبکه در سیستم اصلی(سیستم بدون ارتباط شبکه) مدل میگردند، پس از آن عوامل موثر بر پایداری سیستمهای کنترل شبکه، ناشی از وجود شبکه در سیستم، مورد بررسی قرار گرفته ، اثر هریک مدل شده و یک کران بالا برای هریک بیان می شود. با توجه به مدل در نظر گرفته شده پایداری سیستم برای موارد ذکر شده تحلیل گردیده، یک ناحیه پایداری برای سیستم بر اساس تاخیر و اتلاف اطلاعات ارائه می گردد. در ادامه نیز روشهایی جهت کاهش اثرات شبکه، با ارائه الگوریتمهای متفاوتی برای ارسال اطلاعات، بیان می شوند.

برای دانلود مقاله به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://files.myopera.com/mehdibaghalha/files/24.pdf

/ 0 نظر / 16 بازدید