طراحی کنترلر روباست ∞H برای سیستمهای پارامتری خطی متغیر

در این مقاله روشی برای طراحی کنترلر فیدبکی برای سیستمهای پارامتری خطی متغیر (LPV) ارائه شده است. تکنیک استفاده شده در حقیقت روش طراحی استاندارد H ∞ را برای سیستمهای LPV تعمیم می دهد. در این روش سیستم با استفاده از روش چندراسی محدب مدل شده و ساختار کنترلر نیز مشابه ساختار سیستم در نظر گرفته می شود و برای طراحی کنترلر پایدار، از حل نامعادلات ماتریسی توسط جعبه ابزار LMI بهره گرفته می شود اما وجود نامعادلات غیرخطی، حل پذیری سیستم را با مشکلات زیادی روبرو می سازد که در این مقاله به بررسی روش گذر از این مشکل پرداخته می شود. از دیگر مزایای این روش قابلیت افزودن شرایط و قیود اضافی مورد نظر طراح به نامعادلات ماتریسی مورد استفاده برای بدست آوردن کنترلر می باشد. در این مقاله به موضوع جایابی قطب نیز اشاره شده و قیود لازم برای قرار گرفتن قطبهای حلقه بسته در مکان مطلوب در نظر گرفته شده است. در پایان سیستم غیرخطی تعلیق خودرو جهت بررسی عملکرد کنترلر طراحی شده در نظر گرفته شده است.

مقاله را از آدرس زیر دانلود کنید:

http://files.myopera.com/mehdibaghalha/files/06.PDF

/ 0 نظر / 90 بازدید