برسی عملکرد رله های دیستانس مبتنی براستفاده ازشبکه های عصبی و فازی

آشنائی بیشتر با مزایای شبکه های عصبی و سیستم های فازی و نواقص موجود د رعملکرد رله های دیست انس باعث شده تا استفاده از شبکه های عصبی جهت بهبود عملکرد رله دیستانس مورد توجه بسیاری از متخصصان قرار گیرد . در این راستا با استفاده از شبکه های مختلف عصبی و ترکیب آن با سیستم های فازی توانسته اند ب ه مقدار قابل توجهی از نواقص موجود د ر رله های دیستانس کاسته و در نهایت رله ای دقیقتر و سریعترنتیجه بگیرند . در این مقاله سعی شده تا نمونه هائی از شبکه های عصبی و عصبی - فازی مورد استفاده  در این رله ها و نحوه استفاده از آنها مورد بررسی و مقایصه قرار گیرند.

آدرس دانلود مقاله در زیر ذکر شده:

http://files.myopera.com/mehdibaghalha/files/09.pdf

/ 0 نظر / 69 بازدید