ارزیابی قابلیت اطمینان تجهیزات پستها به کمک مجموعه های فازی

در این مقاله توابع عضویت نرخهای خرابی و زمان تعمیر تجهیزات پستها که داده های لازم برای مطالعات قابلیت اطمینان فازی پستها میباشند اریه میگردد.

آدرس دانلود مقاله در زیر ذکر شده:

http://files.myopera.com/mehdibaghalha/files/13.pdf

/ 0 نظر / 9 بازدید