بررسی آرایش های مختلف سیستم الکتریکی توربینهای بادی سرعت متغیر

انواع انتخا ب های سیستم الکتریکی برای کارکرد سرعت متغیر یک ژنراتور توربین بادی مورد بررسی قرار می گیرد در توربین بادی سرعت متغیر به دلیل استفاده از مبدلها آرایشهای مختلفی برای چ نین سیستمی متصور است، به علاوه انواع مختلف نراتور ، جر ی ان مستقیم، القایی قفسه ای ا دو سو تغذیه و سنکرون درآن به کار میرود ، که تمرکز اصلی روی آرایشهای کاربردی عملی و تقسیم بندی کلی و مقایسه روشها می باشد . مشخصه های کلیدی عم لکرد هر سیستم و مزایا و کاست ی های هر یک بیان شده است و در صورت وجود کاستی در روشی راه حل آن بحث شده است.

برای دانلود مقاله به آدرس زیر مراجعه کنید:

http://files.myopera.com/mehdibaghalha/files/10.pdf

/ 0 نظر / 38 بازدید