ارزیابی پروژه های صنعتی با پارامترهای فازی

در این مقاله ارزیابی با روش آنالیز نسبت منافع به مخارج در محیط فازی صورت میگیرد. که برای خود یک روش نوین محسوب میگردد.

آدرس دانلود مقاله در زیر ذکر شده:

http://files.myopera.com/mehdibaghalha/files/12.pdf

/ 0 نظر / 10 بازدید