طراحی C.N.C قابل کنترل با P.C

با توجه به اتوماسیون صنعتی و سرعت بیش از حد انسان به سوی رفاه گرایی در صنعت امروز اکثر خطوط تولید ونیز کارخانجا ت صنعتی سیستم های خود را مجهز به دستگاههای اتوماتیک می نمایند تا هم سرعت عمل و هم دقت در کارها افزایش یابد . از این جمله C.N.C ها رامی توان موردنظر قرار داد . در ا ین مقاله یک نمونه C.N.C ازنوع مته یابه عبارتی مته اتوماتیک که با P.C قابل کنترل است مورد بررس ی قرار میگیرد ا ین دستگاه در دو بعد الکترونیک ی و برنام ه نویسی کامپیوتری بحث خواهدشد، بطوریکه نحوه تعریف نقاط موردنظر جه ت سوراخ کاری ونیز نحوه انتقال نوک مته برروی نقطه تعریف شده ،نحوه  کالیبراسیون اتوماتیک سیستم ونیز مدار ات کنترل الکترونیکی و درایوها ی مربوط به motor Step های کنترل کننده موقعیت مکانیکی مته، مورد بررس ی قرار می گیرند بخش سخت افزاری این دستگاه از طریق پورت موازی به کامپیوتر متصل میشود که نحوة نقل و انتقال داده هاو نیز اینترفیس با کامپیوتر در این مقاله بحث خواهد شد هدف از ارائه این مقاله جایگزینی صنعت ایرانی به جای صنعت وابسته خارجی است که ما را از تحمیل مخارج زیاد در صنایع مختلف و نیز وابستگی علمی و عملی نجات دهد.

برای دانلود مقاله به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://files.myopera.com/mehdibaghalha/files/28.pdf

/ 0 نظر / 17 بازدید