روشی جدید برای تحلیل عملکرد حالت دائم ژنراتور القایی سه فاز

در این مقاله روشی جدید برای تحلیل عملکرد حالت دائم ژنراتور القایی سه فاز مبتنی بر مینیمم کردن  کندوکتانس دیده شده از دو سر شاخه مغناطیس کنندگی شاخه شنت  یا شاخه خازن شنت ارائه می گردد . سادگی روش،عدم وجود مشکل همگرایی 1، بی نیازی از محاسبات جبری پیچیده و خسته کننده، انعطاف پذیری 2، قابلیت تعمیم به بارهای RC و حالت وجود جبرانسازی 3 و دقّت بالا از مزایای این روش است. روشهایی ساده برای یافتن فرکانس، راکتانس مغناطیس کنندگی و مینیمم مقدار خازن مورد نیاز ارائه شده است. نتایج کامپیوتری به دست آمده، توافق این روش را با روشهای متداول دیگر نشان میدهند.

برای دانلود مقاله به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://files.myopera.com/mehdibaghalha/files/29.pdf

/ 0 نظر / 59 بازدید