سیستم مونیتورینگ دز محیطی

سیستم مونیتورینگ دز پرتوهای یونساز ، قادر به نمایش، ثبت و با یگانی اطلاعات مربوط به دزیمترها ی محیطی می باشد. این دزیمتره ا در مکانهایی که پرتوهای یون ساز وجود دارد ، مانند محیط های آزمایشگاهی ، صنعتی و مکانهایی که از مواد پرتوزا استفاده می گردد ، نصب می شود و با استفاده از خطوط ارتباطی مناسب موجود در محل نصب، مانند بیسیم، RS- 485 و یا مودم به سیستم م ونیتورینگ متصل و اطلاعات مربوط به دز هر محیط جهت نمایش و ثبت به سیستم مونیتورینگ ارسال می گردد . علاوه بر ار سال اطلاعات دز محیطی ، دزیمترها قادر به نمایش مقدار دز محیط در همان محل و همچنین اعلان هشدار در صورت افزایش دز از حد مجاز تنظیمی می باشند.

برای دانلود مقاله به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://files.myopera.com/mehdibaghalha/files/63.pdf

/ 0 نظر / 9 بازدید