کنترل غیرخطی غلظت و حجم یک محلول شیمیایی دو عنصره

در این مقاله در ابتدا روابط حاکم بر غلظت، حجم و دبی ورودی و دبی خروجی یک مخزن تشریح شده است. پس از آن روابطی ارائه گردیده تا برای دو عنصر شیمیایی که با غلظتهای متفاوت و بصورت کنترل شده ای با یکدیگر ترکیب می شوند، غلظت و حجم محلول مرکب بدست آید. در اینجا فرض بر این است که دو عنصر شیمیایی در دو مخزن با حجمهای مشخص قرار دارند و عملیات کنترل غلظت و حجم محلول مرکب با کنترل دبی دو شیر مکانیکی مجزا که بر روی دو مخزن نصب شده انجام می شود. از آنجا که روابط بین ورودی و خروجی سیستم، غیر خطی بوده و این سیستم دارای دو ورودی و دو خروجی است، لذا در این مقاله با استفاده از مبحث خطی سازی حالت- ورودی و تعمیم آن به سیستم چند متغییره، کنترلری طراحی گردیده تا غلظت و حجم محلول مرکب با استفاده از دبی دو محلول تحت معادله مشخصه ای مطلوب، کنترل شوند. در نهایت با شبیه سازی سیستم کنترل غلظت و حجم دو محلول، نمودار تغییرات دبی های ورودی، غلظت و حجم محلول مرکب در حالات مختلف نمایش داده شده است.

مقاله از آدرس زیر قابل دانلود است:

http://files.myopera.com/mehdibaghalha/files/21.pdf

/ 0 نظر / 16 بازدید